uprawienie do reprezentacji strony procesu w dacie podpisania pełnomocnictwa procesowego

Aktualności » uprawienie do reprezentacji strony procesu w dacie podpisania pełnomocnictwa procesowego

W sprawach, w których pozew składany jest w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym nie trzeba składać pełnomocnictwa  procesowego na etapie złożenia pozwu, jednakże pełnomocnik powinien powołać się na pełnomocnictwo, wskazując jego datę oraz zakres czynności wskzanych w art. 87 k.p.c.

W sytuacji, gdy po złożeniu sprzeciwu i przekazaniu sprawy do sądu właściwego, sąd ten zobowiąże stronę do przedłożenia pełnomocnictwa, na które pełnomocnik powoływał się przy złożeniu pozwu, udzielonego przez stronę, zgodnie z zasadami reprezentacji wraz z odpisem z właściwego rejestru przedsięborców, z którego treści wynikać będzie  uprawienie osób podpisanych pod pełnomocnictwem do reprezentacji tej strony procesu w dacie udzielenia pełnomocnictwa i sąd wyznaczy na tę czynność określony termin pod rygorem umorzenia postępowania, należy pamiętać, iż konieczne jest przedłożenie właściwego odpisu z rejestru przedsiębiorów, a mianowicie z daty podpisania pełnomocnictwa procesowego, gdyż od tego momentu mógł zmienić się sposób reprezentacji i skład osób uprawnionych do reprezentacji danej strony procesu. Złożenie odpisu rejestru z innej daty, niż data udzielenia pełnomocnictwa, np. odpisu aktualnego, spowoduje uznanie przez Sąd, iż strona nie wykazała, iż w dacie sporządzenia i podpisania pełnomocnictwa, udzielone ono zostało przez osoby uprawnione do reprezentacji strony. Sąd uznaje w takim przypadku, iż strona nie wykonała zarządzenia sądu w wyznaczonym do tego terminie, czego skutkiem jest skorzystanie przez sąd z nałożonego na stronę rygoru w postaci umorzenia postępowania w sprawie.