władza rodzcielska nad dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu

Aktualności » władza rodzcielska nad dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu

W chwili obecnej przepisy kodesku rodzinnego i opiekuńczego stanowią, iż w przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, którzy żyją w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka  określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicomm,jesli przedstawili oni sądowi zgodne z dobrem małoletniego porozumienie rodzicielskie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach z dzieckiem. Zasadą jest przy tym, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba, że w danym wypadku dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Jeśli rodzice nie przedstawią porozumienia rodzicielskiego, sąd ma obowiązek uwzględnić prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców i rozstrzyga o sposobie wspólnego  wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Jeśli dobro dziecka za tym przemawia, wówczas sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego rodzica do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeśli przemawia za tym również dobro dziecka.

O utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem sąd orzeka na zgodny wniosek stron w sprawie toczącej się w przedmiocie władzy rodzicielskiej. Naturalnie rodzic, któremu kontakty z dzieckiem są utrudniane, bądź który chce mieć uregulowane kontakty na mocy postanowienia sądu,  ma prawo wystąpić do sądu rodzinnego i opiekuńczego z wnioskiem o uregulowanie kontaktów, przedstawiając swoje propozycje.