31 lipca 2018

Opinie RODK

W wyniku wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny w październiku 2015 roku, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne zostaną zmienione w zespoły sądowych specjalistów, pełniących funkcje opiniodawcze.
31 lipca 2018

Władza rodzicielska nad dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu

Gdy dochodzi do rozpadu związku, sąd, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka, rozdziela prawa do opieki między oboje rodziców. Jeśli zaistnieją jednak negatywne przesłanki, uprawnienia jednego […]
30 lipca 2018

Uprawienie do reprezentacji

W sprawach, w których pozew składany jest w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym nie trzeba składać pełnomocnictwa procesowego na etapie złożenia pozwu, jednakże pełnomocnik powinien powołać się […]
30 lipca 2018

Skarga pauliańska – terminy

Jeżeli sąd uzna bezskuteczność czynności prawnej dłużnika z osobą trzecią z powodu pokrzywdzenia tą czynnością wierzyciela, termin do wystąpienia do sądu z żądaniem ( skarga pauliańska) […]
26 lipca 2018

Osoba najbliższa w świetle kodeksu prawnego

Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego, który uznał, iż partner lub partnerka tej samej płci jest osobą najbliższą w rozumieniu prawa karnego. Oznacza to, że osoba homoseksualna będzie […]